0721 33 13 53 office@medtravel.ro

REGULAMENTUL CAMPANIEI

„Let's grow together”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Organizatorul campaniei „Let’s grow together” (denumita în continuare “Campania”) este:

Societatea DESIGN YOUR TRAVEL S.R.L. (denumit în continuare “Organizator” sau MedEvents) cu sediul și adresa de corespondenta în Cluj-Napoca, str. Victor Babes, nr 3, biroul B, jud. Cluj, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Cluj-Napoca sub nr. J12/3366/2014, C.I.F. RO 33853977, capital social 25000 lei.

1.2 Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook, respectiv Instagram. 

2. DURATA CAMPANIEI și ARIA DE DESFASURARE

2.1 Perioada în care se va desfasura campania „Let’s grow together” este 01.04.2022-30.04.2022.

2.2 Campania se desfășoară la nivel global. 

3. PARTICIPANȚII LA CAMPANIE

3.1 La aceasta Campanie pot participa persoane juridice sau fizice cu varsta de peste 18 ani care indeplinesc conditiile prevazute de prezentul Regulament, indiferent de nationalitate.

3.2 Nu pot participa angajați ai DESIGN YOUR TRAVEL S.R.L. precum și persoanele care au calitatea de soț sau rude de gradul I (părinți, copii) ale acestora.

3.3 Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont activ de Facebook și / sau Instagram, completat cu o adresa de email valida, nume și prenume, respectiv denumire reale.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1 Campania se va comunica online, prin e-mail sub formatul newsletterului, tuturor persoanelor din cadrul bazei de date MedEvents precum și pe paginile de Facebook și Instagram ale MedTravel.

4.2 Conditiile de participare la campanie sunt acordarea de „like” la pagina de Facebook MedTravel și / sau „follow” la pagina de Instagram @medtravel.ro în perioada de desfășurare a campaniei menționată la art. 2.

4.3 O persoana poate participa cu un cont de Facebook și unul de Intagram.

4.4 Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti electronică în data de 2 mai 2022. La tragerea la sorți vor participa persoanele care au dat „like”, respectiv „follow” pe cel puțin una din cele două platforme de socializare. Daca un participant a dat și „like” pe Facebook și „follow” pe Instagram acesta participă la tragerea la sorți cu ambele conturi.

4.5 Rezultatul se va publica pe paginile de Facebook și Instagram ale organizatorului pana cel tarziu la ora 15:00 EET prin publicarea numelui sau denumirii castigatorului și a profilului respectiv paginii de Facebook sau Instagram.

4.6 Castigatorul va fi contactat prin mesaj privat și i se vor solicita datele complete de identificare precum și datale necesare livrarii premiului.

4.7 În urma tragerii la sorți se va acorda un singur premiu care constă în suma de 500 (cinci sute) lei care se va acorda prin transfer bancar în contul castigatorului în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la furnizarea datelor necesare efectuarii transferului.

4.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a inlatura orice tentativa de frauda sau abuz prin restrictionarea accesului de a participa la aceasta Campanie promotionala a persoanelor care incearca sa fraudeze.

5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

5.1 Regulamentul campaniei „Let’s grow together” este disponibil, în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.medtravel.ro, dar și la adresa de corespondență a Organizatorului.

5.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Campaniei prin act adițional autentificat, urmând ca respectivele modificări să intre în vigoare numai în 24 de ore după ce acestea au fost publicate, în prealabil, pe site-ul www.medtravel.ro.

5.3 Prin participarea la această campanie, participanții acceptă că au luat la cunoștință, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament pe care le înțeleg și le acceptă ca atare.

5.4 Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, atâta timp cât acestea sunt afișate prin mijloacele mai sus amintite.

 6. LEGISLATIE și LITIGII

6.1 Prezentul Regulament este guvernat de legislația română, în special de OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

6.2 Daca una dintre clauze va fi declarata nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română.

6.3 Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului sau, când participantul este persoană fizică, de la domiciliul acestuia, dacă nu se reușește soluționarea amiabilă.

7. TAXE și IMPOZITE

Conform art. 110 alin. (4) lit. a) Cod Fiscal, premiul care face obiectul prezentei campanii constituie venit neimpozabil.

 8. FORTA MAJORA și CAZUL FORTUIT

8.1 Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, a carui aparitie determina imposibilitatea absoluta a acestuia de a-si indeplini obligatiile asumate conform acestui Regulament.

8.2 Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, cum este cazul fortuit sau fapta tertilor, de exemplu datorita unor infractiuni, probleme tehnice, sau din orice alte cauze care afecteaza grav administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei.

8.3 Atunci cand Campania inceteaza din cauza fortei majore sau cazului fortuit inainte de finalul Perioadei de desfasurare a Campaniei, se va face un anunt oficial.

 9. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Nota de informare
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
ale participanților la campania promoțională „Let’s grow together” desfășurată în perioada 01 – 30 aprilie 2022           

DESIGN YOUR TRAVEL SRL prelucrează date personale ale participanților la promoția „Let’s grow together”, în conformitate cu prevederile legale ale OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cele din domeniul fiscal și cele în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv Regulamentul UE nr. 679/2016 (cunoscut sub numele de GDPR). Rolul prezentei informări este de a explica modul și scopul în care datele dumneavoastră personale sunt folosite. Vă rugăm să citiți această informare cu atenție.

I. În ce scop procesăm datele cu caracter personal?

DESIGN YOUR TRAVEL SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

  1. În scopul derulării contractului încheiat prin acceptarea Regulamentului Campaniei (pe temeiul art. 6 alin. 1 lit. b) din Regulament – executarea contractului);
  2. În scopul respectării obligațiilor legale (pe temeiul art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulament – îndeplinirea obligațiilor legale);
  3. În scopul protejării intereselor noastre legitime (art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulament – interes legitim);

II. Ce date cu caracter personal procesăm?

DESIGN YOUR TRAVEL SRL prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

  1. Profilul de pe platformele de socializare Facebook și / sau Instagram precum și datele de identificare disponibile în cadrul acestor profiluri – pentru participanții persoane fizice;
  2. datele de identificare menționate în cartea de identitate – numele de familie și prenume, domiciliul, codul numeric personal, serie și nr. carte de identitate pentru câștigătorul persoană fizică sau reprezentantul legal al câștigătorului persoană juridică
  3. date de contact (telefon, e-mail) pentru câștigătorul persoană fizică sau reprezentantul legal al câștigătorului persoană juridică
  4. cont bancar pentru câștigător în vederea atribuirii premiului

III. În ce mod prelucrăm datele cu caracter personal?

Datele personale vor fi stocate atâta timp cât este obiectiv necesar pentru scopurile menționate mai sus.

De exemplu, datele personale ale câștigătorilor (de ex. datele din actul de identitate precum CNP, serie și nr carte de identitate, cont bancar) sunt prelucrate în temeiul respectării dispozițiilor legale financiar contabile și fiscale iar în cazul în care valoarea premiului depășește suma de 600 lei devin aplicabile dispozițiile legale referitoare la impozitul reținut pe veniturile cu regim de reținere la sursă și vor fi păstrate 10 ani.

Datele participanților pot fi prelucrate de Organizator și în contextul soluționării cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor personale în temeiul obligației legale ce îi revine potrivit legislației specifice.

Aceste date vor fi păstrate în conformitate cu legislația în vigoare și aplicăm măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Menționăm că datele personale colectate și procesate de către societatea noastră sunt transferate către o țară terță întrucât folosim serviciul de stocare „cloud” oferit de compania Microsoft care însă oferă înalte garanții de securitate și confidențialitate recunoscute de Uniunea Europeană ca fiind adecvate în baza instrumentului Standard Contractual Conditions.

IV. Destinatarii datelor cu caracter personal

În scopurile menționate mai sus datele cu caracter personal sunt prelucrate nu doar de personalul nostru și de instituțiile publice cu atribuții specifice (ANAF etc.) ci pot fi transmise către următoarele categorii de destinatari, după caz:

  • furnizorii noștri de bunuri și servicii cum sunt cele legate de tehnologia informației (IT), contabilitate, marketing sau alți parteneri cu care colaborăm în vederea prestării serviciilor noastre
  • publicului în ceea ce privește numele câștigătorului pentru îndeplinirea obligației legale prevăzută de art. 42 din OG 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

Desigur, ne asigurăm întotdeauna că transmitem fiecărui destinatar doar acele date personale care îi sunt obiectiv necesare și instituim garanții adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră, inclusiv atunci când acestea au fost transmise terților.

Dorim să vă asigurăm și pe această cale că datele personale colectate și procesate de către societatea noastră NU sunt transmise terților în scopuri de marketing sau alte scopuri diferite de acela pentru care au fost colectate.

Societatea noastră NU prelucrează datele dumneavoastră personale printr-un proces decizional automatizat și NU creează profiluri.

V. Ce drepturi aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale?

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.

(2) Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa.

(3) Dreptul la ștergerea datelor – puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în  cazul în care prelucrarea acestora nu a fost sau nu mai este legitimă sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(4) Dreptul de a vă retrage consimțământul – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare legitimă.

(5) Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita și obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în cazul în care contestați exactitatea datelor, legitimitatea deținerii lor sau în alte cazuri prevăzute de lege.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în condițiile legale, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

(7) Dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

(8) Dreptul de a depune o plângere la societatea noastră/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor (ANSPDCP).

(9) Dreptul de a vă adresa justiției.

VI. Cum vă puteți exercita concret drepturile anterior amintite

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la această Notă de informare sau în legătură cu utilizarea de către societatea noastră a datelor dumneavoastră personale, vă rugam să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor personale. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, din cadrul societății noastre, sunt: contact@medevents.ro , telefon +40 364 146 681;

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de a formula plângere la autoritatea de stat competentă, aceasta este Autoritatea Națională de Supravegherea a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP – www.dataprotection.ro) care are dreptul să investigheze pe cale administrativă situația sesizată și să dispună măsuri pentru rezolvarea adecvată a nemulțumirilor dumneavoastră putând inclusiv să formuleze o acțiune în instanță în numele dumneavoastră în cazul în care s-ar impune sesizarea justiției și dumneavoastră nu o faceți în mod direct (conform prevederilor Legii 129/2018).

VII. Modificările acestei note

Legislația de protecție a datelor cu caracter personal este în plină dinamică urmând ca România să adopte prin lege (proiect aflat în dezbatere parlamentară) și prin decizii ale ANSPDCP reglementări privind aplicarea în România a prevederilor UE (GDPR). De asemenea, Comitetul European pentru Protecția Datelor are în curs de elaborare sau revizuire diverse ghiduri de aplicare a GDPR și urmează, în timp să apară și coduri de conduită, scheme de certificare și alte asemenea instrumente. Prin urmare, deși DESIGN YOUR TRAVEL SRL a implementat adecvat GDPR, este foarte probabil să se impună ajustări periodice ale politicii de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal pentru a ține pasul cu legislația și bunele practici aflate în plină evoluție, precum și cu dezvoltarea societății noastre și a tehnologiilor și practicilor de pe piață, astfel că și prezenta informare va suferi modificări pe care le vom afișa pe pagina noastră de internet medevents.ro.

Informare GDPR versiunea 1.1 / 01.04.2022                 

Organizator
DESIGN YOUR TRAVEL SRL
Prin Administrator Gana Adrian-Ionuț